Bestyrelsen

Formand
Kristian Dreyer
Tlf. 2245 2169
E-mail: kedde-d@outlook.dk

Næstformand
Anders Thomsen
Tlf. 5141 8067
Email: kaledet@fdf.dk

Kasserer
Hans Chr. Jessen
Tlf. 2372 8757
Email: trolsgaard@bbsyd.dk

Bestyrelsesmedlemmer
Jonna Neumayr
Tlf. 2847 4281
Email: baunbjergvej@gmail.com

Trine Bossen Villumsen
Tlf. 2215 3578
Email: trunte13@hotmail.dk

Nandi Neumayr Christensen
Tlf. 6022 2064
Email: nandi_soerensen@hotmail.com

Jan Philipsen
Tlf. 7449 0492
Email: fippesen@gmail.com


Vedtægter

Vedtægter for Holm Landsbylaug.

1. Navn

Foreningens navn er ”Holm Landsbylaug”.

Foreningens adresse er Formandens.

2. Område

Foreningens område er Landsbyen Holm under Sønderborg kommune.

3. Medlemsforhold

Som aktive medlemmer kan optages alle over 18 år, der bor inden for ovennævnte område. Medlemmer, som på grund af alder eller sygdom er nødsaget til at flytte fra området, kan, om ønsket, fortsat være medlemmer.

Der kan udstedes passivt medlemskab til deltagere i foreningens aktiviteter til personer, som ikke falder ind under de geografiske begrænsninger for aktive medlemmer.

4. Formål

Foreningen er upolitisk, og har til formål at styrke og udvikle landsbyfællesskabet, samt være til hjælp for Sønderborg kommunes politiske udvalg i relation til sager der vedrører foreningens område.

5. Bestyrelsen

Bestyrelsen består af syv medlemmer.

Bestyrelsen sammensættes med en valgt formand, en valgt kasserer samt fem bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for en toårig periode.

I lige årstal vælges formand og tre bestyrelsesmedlemmer.

I ulige årstal vælges kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer.

To suppleanter vælges hvert år.

To revisorer vælges hvert år.

Genvalg kan finde sted.

6. Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes årligt i februar måned. Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel. Ved generalforsamlingen har hvert fremmødt medlem én stemme. Alle afgørelser træffes ved almindeligt flertal.

Vedtægtsændringer kan kun gennemføres, hvis 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.

Den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende dagsorden:

  1. Valg af ordstyrer
  2. Bestyrelsens beretning ved formanden
  3. Regnskabet ved kassereren – herunder fastsættelse af kontingent
  4. Behandling af indkomne forslag. Medlemmerne skal skriftligt indsende forslag, der ønskes behandlet senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes. Forslag til ændringer af vedtægterne skal dog være fremsendt bestyrelsen 2 måneder før den ordinære generalforsamling
  5. Valg af

foreningens bestyrelse

2 suppleanter

2 revisorer

  1. Eventuelt.

7. Bestyrelsens arbejde

Foreningen tegnes af formanden og ét bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for regnskab. Kasseren fører regnskabet og det revideres én gang årligt af de på generalforsamlingen valgte revisorer. Revisorerne kan kræve uanmeldt kasseeftersyn, når revisorerne ønsker dette.

Bestyrelsen sørger for, at der bliver ført protokol over generalforsamling, borgermøder og bestyrelsesmøder. Protokollen skal være til stede under generalforsamlingen, og skal om ønsket forevises for foreningens medlemmer.

Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling og borgermøder, når den finder dette nødvendigt, eller når der er fremsat ønske herom af 25 medlemmer af foreningen.

Bestyrelsen afholder minimum ét bestyrelsesmøde i kvartalet, samt når formanden finder det nødvendigt, eller når 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter ønske herom.

Bestyrelsen kan efter behov supplere sig med arbejdsgrupper til løsning af specielle opgaver.

8. Opløsning

Ophævelse af foreningen kan kun ske, hvis dette vedtages af to på hinanden følgende generalforsamlinger, der er afholdt med mindst 14 dages mellemrum. Disse skal annonceres i den lokale presse. Ved evt. opløsning bestemmer den sidste generalforsamling, hvorledes foreningens midler anvendes til Landsbyens Holm´sbedste.

Vedtægterne er vedtaget på generalforsamlingen:

Dato:

Underskrift:

Referent og Formand